Zanzibar z NetApp

Formularz udziału w promocji “Zanzibar z NetApp”

Formularz zapisu do promocji:

  * - pola wymagane

  Więcej informacji:

  Dajana Stelmach
  Dajana.stelmach@digitaled.eu
  +48 508-406-299

  REGULAMIN PROMOCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

   

  „ZANZIBAR 2021 Z NetApp”

  1. Organizatorem konsumenckiej sprzedaży premiowej „ZANZIBAR 2021 Z NetApp” (zwana dalej: Promocją) jest spółka Digitaled sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Słowackiego 35/7, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000719149, NIP 584-27-68-174, kapitał zakładowy 20.000 zł (zwana dalej: Organizatorem).
  1. Promocja trwać będzie w dniach od 1.02.2021 r. do 30.12.2021 r. (dalej: Okres Promocyjny) i będzie prowadzona na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

  Aby wziąć udział w Promocji zakup produktów premiowych, o których mowa w pkt 7 Regulaminu musi zostać dokonany w okresie wskazanym w zdaniu poprzednim.

  Czynności związane z wydaniem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zostaną zakończone do dnia 31.12.2022 r.

  1. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Digitaled sp. z o.o., NetApp oraz członkowie ich rodzin, jak również inne osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Promocji. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, dzieci, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem.
  1. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego1 (zwane dalej: Uczestnikami), które w okresie trwania Promocji dokonają zakupu jedną transakcją przynajmniej jednej macierzy, o której mowa w punkcie 9 Regulaminu.
  1. Niniejsza Promocja jest realizowana przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
  1. Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 1 Art. 22¹ Kodeksu Cywilnego – Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  1. Promocją objęte są macierze firmy NetApp zakupione w firmie Digitaled sp. z o.o. w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”). Łączna wartość jednego projektu biorącego udział w promocji wynosi min.120 000 zł.
  1. Promocja polega na możliwości uzyskania przez Uczestnika, który w okresie trwania Promocji zakupi jeden z Produktów Promocyjnych, gwarantowanej nagrody w postaci dwuosobowej wycieczki na Zanzibar wraz z pełnym wyżywieniem, noclegiem oraz transportem w obie strony.
  1. Dowodem zakupu macierzy NetApp akceptowanym przez Organizatora będzie faktura VAT, potwierdzająca datę dokonania zakupu oraz miejsce dokonania zakupu.
  1. W celu otrzymania nagrody, o której mowa w pkt 10 uczestnik zobowiązany jest prawidłowo wypełnić formularz dostępny na stronie Promocji www.digitaled.pl/zanzibar-z-netapp/ poprzez podanie następujących danych: a. imię i nazwisko b. organizacja c. e-mail d. numer telefonu e. data zakupu oraz załączyć skan dowodu zakupu. Uczestnik obowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby realizacji niniejszej Promocji.
  1. Prawidłowo wypełniony formularz promocyjny Uczestnik powinien wypełnić i przesłać online za pośrednictwem strony: www.digitaled.pl/zanzibar-z-netapp/ załączając skan dowodu zakupu, w terminie 30 dni od dnia dokonania zakupu macierzy NetApp. Zgłoszenia przesłane po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, tj. najpóźniej po dniu 31.12.2021 r., nie będą rozpatrywane.
  1. Uczestnikom nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na wartość pieniężną.
  1. W przypadku, gdy w związku z rozprzestrzenianiem się Covid-19 nie będzie możliwe zorganizowanie wycieczki okres wydania nagród zostanie przesunięty do czasu zmniejszenia obostrzeń.
  1. Nagrody wydawane w Promocji podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 roku nr 361 ze zm.), jako nagrody wydawane w ramach sprzedaży premiowej.
  1. Uczestnicy Promocji wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji promocji. Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej 2016/679 z dnia 27.04.2016r.” przez Digitaled Sp. z o. o. w celu przeprowadzenia Promocji, wydania nagród, organizacji wycieczki oraz rozpatrywania reklamacji.

  Administratorem danych jest Digitaled sp. z o. o. Oddział w Gdańsku przy ul. Słowackiego 35/7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne w celu udziału w Promocji. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

  1. Uczestnicy Promocji mają prawo w trakcie jej trwania oraz w terminie do dnia 31.12.2022 r. (liczy się data wpływu do Organizatora) do składania pisemnych reklamacji, odnośnie jej przebiegu. Wszelkie uwagi i reklamacje będą kierowane w formie pisemnej, listem poleconym na adres Digitaled Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Słowackiego 35/7, z dopiskiem „Zanzibar z NetApp” Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 21 dni od daty jej otrzymania. Zawiadomienia o wyniku reklamacji będą przesłane reklamującemu listownie na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
  1. Informacje na temat Promocji udostępniane będą poprzez materiały promocyjne dostępne w punktach sprzedaży oraz na stronie www.digitaled.pl/zanzibar-z-netapp/
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności: a) prowadzą działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich; b) prowadzą działania, które stanowią próby obejścia Regulaminu lub zasad funkcjonowania Promocji; c) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy lub wizerunek Organizatora.
  1. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie trwania Promocji, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Promocji. Wszyscy Uczestnicy Promocji zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na stronie internetowej www.digitaled.pl/zanzibar-z-netapp/
  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy innych ustaw.
  1. Niniejszy regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną pod adresem Digitaled sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Słowackiego 35/7

  Regulamin dostępny będzie również w siedzibie Digitaled Sp. z o.o. oraz na stronie http://digitaled.pl/zanzibar-z-netapp

   

  © Copyright - Digitaled.pl