Warsztaty z HPE

Środa, 12.05.2021, w godzinach 11.00 – 12.00

Udział w prezentacji jest bezpłatny

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH UCZESTNIKÓW SZKOLENIA ONLINE

 

Administratorem danych osobowych uczestników (słuchaczy, prelegentów i innych osób biorących udział) („Uczestnicy”) szkolenia online HPE w dniu 12.05.2021.w godzinach 11:00-12:00 na stronie/platformie Teams („Szkolenie”) podawanych w trakcie rejestracji na Szkolenie oraz udostępnianych podczas jego trwania (w tym imię, nazwisko, nazwa firmy i stanowisko, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego, nick, wizerunek, wypowiedzi (ustne i pisemne) podczas Szkolenia) jest AB S.A. z siedzibą w Magnicach (55-040), ul. Europejska 4 („Organizator”).

Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracji na Szkolenie jest niezbędne do dokonania rejestracji. Podawanie innych danych osobowych podczas rejestracji i Szkolenia jest całkowicie dobrowolne (przy czym może być konieczne do uzyskania wskazanej przez Organizatora korzyści)..

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami, w celu:

 • organizacji i przeprowadzenia Szkolenia dla zarejestrowanych Uczestników, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania i zagadnienia poruszone przez Uczestników podczas Szkolenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • realizacji obowiązków Organizatora przewidzianych prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • ochrony praw Organizatora, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, jak również w celach dokumentacyjnych związanych z rozliczeniami z partnerami i sponsorami Szkolenia (prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W związku ze specyfiką Szkolenia, jako wydarzenia online oraz specyfiką strony/platformy na której odbywa się Szkolenie, informacje o Uczestnikach, w tym wizerunek i wypowiedzi Uczestnika podczas Szkolenia mogą być dostępne dla innych Uczestników. W zależności od zasad działania strony/platformy na której odbywa się Szkolenie, Uczestnik może w pewnym zakresie samodzielnie decydować o tym jakie jego dane osobowe są dostępne dla innych Uczestników Szkolenia (np. poprzez włączenie/wyłączenie kamery lub mikrofonu).

Organizator informuje, że Szkolenie może być rejestrowane w formie zdjęć i nagrań audio-video rejestrujących wizerunek i wypowiedzi podczas Szkolenia („Nagrania”), a Nagrania mogą być wykorzystane w celach sprawozdawczych i promocyjnych Organizatora w związku ze Szkoleniem. Uczestnik, włączając kamerę lub mikrofon w swoim urządzeniu podczas Szkolenia wyraża poprzez to działanie zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku i głosu w celach promocyjnych i sprawozdawczych Organizatora w związku ze Szkoleniem. Wizerunek i głos Uczestnika oraz powiązane z nimi dane osobowe są w takich przypadkach przetwarzane przez Organizatora, w tym upubliczniane, w oparciu o jego uzasadniony interes, w celu wykorzystania wizerunku i wypowiedzi w zakresie udzielonej przez Uczestnika zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania wskazanych wyżej lub wypełnienia przez Organizatora obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy –maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być podmioty współpracujące z Organizatorem w zakresie organizacji Szkolenia, w tym agencja marketingowa, partnerzy i sponsorzy Szkolenia, dostawcy usług IT, w tym platformy służącej do przeprowadzenia Szkolenia, jak również podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi księgowe, doradcze.

Dane osobowe mogą być przekazywane poza EOG. Przekazanie może nastąpić wyłącznie na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniany przez państwo, w którym odbiorca danych ma siedzibę lub też na podstawie wzorcowych klauzul umownych.

Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje Uczestnikowi prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Uczestnikowi przysługuje, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w przepisach, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją Uczestnika.

Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego)można realizować przesyłając stosowne żądanie na adres: rodo@ab.pl

Formularz zapisu na wydarzenie:

  * - pola wymagane

  Więcej informacji:

  Dajana Stelmach
  Dajana.stelmach@digitaled.eu
  +48 508-406-299

   

  © Copyright - Digitaled.pl