Cyberbezpieczny Samorząd – Dofinansowanie na Ochronę Naszych Danych! Składaj Wnioski Już Teraz!

Program “Cyberbezpieczny Samorząd” został ogłoszony przez Ministra Cyfryzacji 19 lipca 2023 roku. Jego realizacja odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027. Głównym celem tego projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz ich zdolności do skutecznego przeciwdziałania incydentom związanym z bezpieczeństwem teleinformatycznym, a także wykrywania ich i reagowania na nie. Program ten jest odpowiedzią na rosnącą liczbę ataków wymierzonych w podmioty administracji publicznej.

Jednostki samorządu terytorialnego potrzebują odpowiednich programów i urządzeń do ochrony przed atakami, takich jak oprogramowanie antywirusowe, firewalle, szyfrowanie danych i VPN, aby chronić dane obywateli i zapobiec wyciekom. Edukacja pracowników, audyty bezpieczeństwa i zarządzanie dostępem są równie ważne w zapewnianiu bezpieczeństwa. Wdrażanie kompleksowych strategii i programów cyberbezpieczeństwa jest kluczowe dla jednostek samorządu terytorialnego, aby efektywnie przeciwdziałać rosnącym zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Ponadto, regularna aktualizacja oprogramowania, monitorowanie sieci oraz szybka reakcja na potencjalne incydenty są niezbędne w utrzymaniu ochrony danych i zaufania społeczeństwa do instytucji publicznych.

Dotacja przeznaczona jest dla wszystkich samorządów w całym kraju tj. 2 477 gmin, 314 powiatów, 16 województw (łącznie 2 807 JST), wraz z jednostkami podległymi (z ograniczeniem do jednostek sektora publicznego, z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia).
Każdy samorząd może otrzymać dotację od 200 tyś. do 850 tyś. zł.
Zakres działań obejmuje :
– wdrożenia lub aktualizację w JST polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI)
– wdrożenia w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie
– wdrożenia w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni
– podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urzędzie
– przeprowadzenie w JST audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.
Wysokość dofinansowania zależy od liczby mieszkańców oraz zamożności jednostki.
Kliknij link, wypełnij formularz, a prześlemy Tobie więcej szczegółów odnośnie poziomu twojego dofinansowania.

WAŻNE

Wydatki kwalifikowalne i sposób rozliczania grantów
1.      Do wydatków kwalifikowanych w ramach Grantu zalicza się:
a)     Środki trwałe/Dostawy:
                   i.    Sprzęt informatyczny (pod pojęciem sprzęt informatyczny należy rozumieć również sprzęt z zakresu teleinformatyki)
                  ii.    Sprzęt do digitalizacji
                 iii.    Inny sprzęt
b)   Wartości niematerialne i prawne:
                  i.     wartości niematerialne i prawne, takie jak: autorskie prawa majątkowe lub licencje, w tym subskrypcyjne, na korzystanie z oprogramowania, w tym systemowego o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok; prawa do dokumentacji, raportów, opracowań;
c)     Usługi zewnętrzne:
                  i.     Przygotowanie projektu
                 ii.     Usługi informatyczne
               iii.     Usługi wspomagające realizację projektu
               iv.     Usługi dotyczące digitalizacji zasobów (w tym przygotowanie do digitalizacji)
                 v.    Szkolenia
               vi.     Informacja i promocja
2.     Do wydatków niekwalifikowalnych w ramach Grantu zaliczają się:
a)     Do współfinansowania nie kwalifikują się wszelkie wydatki określone w podrozdziale 3.3. Katalogu wydatków kwalifikowanych II priorytetu programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.
b)    Do współfinansowania nie kwalifikują się wszelkie wydatki na zakup, dostawę lub usługi, które nie służą bezpośrednio wsparciu cyberbezpieczeństwa w JST, w szczególności:
             i.         Stacje robocze lub laptopy;
            ii.         Urządzenia mobilne tj. smartfony lub tablety;
           iii.         Akcesoria i urządzenia peryferyjne (np. drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, kserokopiarki, klawiatury, myszy);
           iv.         Materiały eksploatacyjne;
            v.         Oprogramowanie biurowe, z wyłączeniem systemów operacyjnych niezbędnych do instalacji i utrzymania systemów bezpieczeństwa;
           vi.         Szkolenia informatyczne niezwiązane z cyberbezpieczeństwem, np. szkolenia z obsługi oprogramowania biurowego;
          vii.         Usługi dostępu do internetu, abonamenty telefoniczne.
Wnioski można składać od 19 lipca do 30 września br.
ZAINTERESOWANY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM ZESPOŁEM
 
Możemy przygotować dla Was konfigurację, szacowanie kosztów, budżetowanie oraz pomoc w wypełnianiu wniosków.
 
Malwina Nedjar
 
Adam Sierant

ZAPISZ SIĘ NA CYKL BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ PROWADZONYCH
PRZEZ INŻYNIERÓW PRODUCENTÓW DOTYCZĄCE CYBERBEZPIECZNEGO SAMORZĄDU

Szkolenia dla IT – Cyberbezpieczeństwo w rozwiązaniach SOPHOS
22.08.2023 godzina 11.00
Kliknij, aby wyświetlić więcej szczegółów oraz zapisać się na szkolenie

Szkolenia dla IT – Cyberbezpieczeństwo Samorządu
24.08.2023 godzina 11.00
– Czy warto wykonać szkolenie dla zespołu IT i użytkowników w urzędzie
– Jakie wykonać audyty bezpieczeństwa w ramach grantu
– Jak podnieść bezpieczeństwo stosują wybrane element z ISO27001
– Co nas czeka z związku z detektywa EU NIS2 oraz jak i dlaczego wybrać rozwiązania NIS2
Kliknij, aby wyświetlić więcej szczegółów oraz zapisać się na szkolenie

Szkolenia dla IT – Cyberbezpieczeństwo w rozwiązaniach SIDAS EZD – MADKOM
29.08.2023 godzina 11.00
Kliknij, aby zapisać się na szkolenie

Ze względu na brak kwalifikowalności wydatków zawartych w ramach projektu Cyberbezpieczny samorząd na dostawę i wdrożenie systemów klasy EZD – musimy odwołać Webinar, za wszelkie niedogodności bardzo przepraszamy.

Szkolenia dla IT – Cyberbezpieczeństwo w rozwiązaniach Netapp
31.08.2023 godzina 11.00
Kliknij, aby wyświetlić więcej szczegółów oraz zapisać się na szkolenie

Szkolenia dla IT – Cyberbezpieczeństwo w rozwiązaniach CommVault
05.09.2023 godzina 11.00
Kliknij, aby wyświetlić więcej szczegółów oraz zapisać się na szkolenie

Szkolenia dla IT – Cyberbezpieczeństwo w rozwiązaniach SIEM – LogManager
07.09.2023 godzina 11.00
Kliknij, aby wyświetlić więcej szczegółów oraz zapisać się na szkolenie

Szkolenia dla IT – Cyberbezpieczeństwo w rozwiązaniach IBM
12.09.2023 godzina 11.00
Kliknij, aby zapisać się na szkolenie

Szkolenia dla IT – Cyberbezpieczeństwo w rozwiązaniach VEEAM
14.09.2023 godzina 10.00
Kliknij, aby wyświetlić więcej szczegółów oraz zapisać się na szkolenie

Szkolenia dla IT – Cyberbezpieczeństwo w rozwiązaniach FORTINET
19.09.2023 godzina 11.00
Kliknij, aby zapisać się na szkolenie

odwołany

Szkolenia dla IT – Cyberbezpieczeństwo w rozwiązaniach Dell EMC
21.09.2023 godzina 11.00
Kliknij, aby wyświetlić więcej szczegółów oraz zapisać się na szkolenie

 

© Copyright - Digitaled.pl